شهر خلاق

شهر خلاق

نويسندگان: بهاره حدادي- تروسكه پيراني

چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی انسان ، معماری ، عمران و شهر  سال انتشار 1394

چكيده: اساس و پايةْزندگي نوين شهري روبه رشد،خلاقيت و استعدادپروري است.طراحان و برنامه‌ريزان شهري بايد بتوانند قابليتهاي زماني و مكاني شهري را،در حصول كيفيات و كميات مطلوب زندگي خلاقانه به كار كيرند.اين امر تك‌بعدي نيست، بلكه چند متغيره است و مستلزم پژوهش و كنكاش و سرمايه‌گذاري فيزيكي و اقتصادي است.در اين مقاله سعي شده است ،اين مساْله را به چالش درآوريم و تمام ابعاد آن را روشن سازيم.در ابتدا به تعريف خلاقيت مي‌پردازيم.سپس يكسري اصول را معرفي مي‌كنيم كه هر شهري براي افزايش محيط بالقوهْ خود و تبديل آن به محيط بالفعل و مبتكر ،بايد آنها را داشته باشد.در نهايت نتايج و ضروريات شهر خلاق را در 8 سطح تفسير و تبيين مي‌كنيم.اميد است كه شاهد بازتاب تاثيرات مثبت اين مقاله در طراحي و برنامه‌ريزيهاي محيطي و شهري باشيم.

كلمات كليدي:خلاقيت،شهر خلاق،فرهنگ عمومي

1.مقدمه‌:

خلاقيت ،اساس تحولات سريع جهان است.خلاقيت راههاي نو انديشيدن و حل مشكل را نه فقط در زمينة هنري ،بلكه در فعاليتهاي توسعة شهري و نوسازي،تعامل اكولوژيكي و توسعة پايدار ارائه مي‌دهد.خلاقيت توانايي فكر كردن دوباره به مشكلات،براي كشف راهكارهاي مختلف است،خلاقيت تمايل به تجربة جديد،بازنگري قوانين،تصوري نوين از آينده،شجاعت انجام كارهاي خطير دارد.بيشترين پتانسيل خلاق شهر ،در شرايط عادي و مطمئن نياز به وجود آوردن بلند همتي و خواستن ، انرژي و فعاليت و رهبري دارد.يك شهر خلاق ،روشنفكر و انعطاف‌پذير ،توانايي كنترل منابع و نعمتهاي بومي و محيط پيرامون را دارد و در نهايت ،قادر به حفظ هويت فرهنگي ،توسعة محلي و مشاركت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري فرهنگي است.در اين مقاله سعي بر اين است كه به روشهاي جديد ابتكار و خلاقيت شكل ببخشيم و حركتي را به سوي راههاي نوانديشي در شهر و زندگي شهري شروع كنيم.جهت دستيابي به نو آوري ، يكسري اصول اساسي را براي نسل خلاق شهروندان به شرح زير ارائه مي‌دهيم.

1.خلاقیت اساس زندگی نوین

1-1.تاريخ‌پذيري:

ميراث تاريخي و فرهنگي يك شهر به جهت توسعه و تمايز هويت شهري،نقش مهمي ايفا مي‌كند.شناخت مردم بومي و سنتهاي پيشين براي تحكيم ارتباط شهروندان با نسل آينده و گذشته و حفظ اين وابستگي،بسيار مهم است.

نمي‌توان فرهنگ را به عنوان پايه‌اي براي خوشبختي معنوي جامعه ناديده گرفت.فرهنگ نقش بسزايي در شناخت ، فهم  و پاسخگويي به تجربة معاصر دارد و به شكل‌گيري اعتقادات و ارزشهاي افراد كمك مي‌كند.با داشتن يك زير ساخت فرهنگي مطمئن در شهر ،فرصتهايي براي دخالت افراد در سرنوشت خويش و مشاركت عمومي مهيا مي‌گردد.

1-2.دستيابي به عدالت اجتماعي:

اصولاَ طراحان شهري در تاْمين تسهيلات فرهنگي ،قابل دسترس براي عموم متعهد هستند.حتي بايد نيازهاي جوانان،سالخوردگان ، معلولين و مردمي كه به زبان ديگري گويش مي‌كنند،در اولويت قرار بگيرند تا تساوي حقوق برقرار باشد.                                                                                         

1-3.مشوق نوآوري بودن:

دانش اقتصادي و توسعة تكنولوژيهاي شهري،به نوآوري تجربي در همة بخشها نياز دارد-تجارت،آموزش،خدمات،علوم و هنر- كشف توانمنديهاي مبتكرانة فرهنگي شهري،باعث تقويت موقعيت شهر در بازار رقابتي بين‌المللي خواهد شد.

1-4.سرمايه‌گذاري فرهنگي:

رشدهنرها و صنايع خلاق و تاْثيرات بهينة آنها در ميان موارد اقتصادي بين‌المللي سريعتر است.جهت موفقيت در فعاليتهاي نوآورانه فرهنگي، به يك ارزش‌گذاري صحيح اقتصادي و كمك مالي نياز است.طراحان و سرمايه‌گذاران موظفند،تعادل و تكامل بدنه‌هاي سرمايه‌گذاري فرهنگي را پيش‌بيني كنند تا بتوان از طريق پيامدهاي اين فعاليتهاي فرهنگي،سرمايه را مجدداََ براي شهر بازگرداند.

1-5.مديريت بهينه:

اهداف يك شهر خلاق ،دستيابي به بينش اشتراكي،قدرت همگاني و مشاركت عمومي از جانب همة شهروندان است .اين امر نيازمند مديريتي صحيح است كه بتواند مبتكران و متفكران نوآور را به عرصة شهر بكشاند و همكاري آنان را جذب كند.در نهايت برنامه‌ريزيهاي مديريتي و تربيتي نيروهاي خلاق شهري ، باعث افزايش كيفيت حيات عمومي مي‌گردد.

1-6.نتايج شهر خلاق:

نتايجي كه يك شهر خلاق ،با انعكاس مشاوره‌هاي گستردة اجتماعي و ايده‌هاي كلي به آن نائل مي‌گردد، در سطوح مختلف ارزشي قابل بيان است.

سطح 1: همسايگي و مجاورت در حال توسعه

سطح 2: شهري مملو از فرصت

سطح 3: تجربة شهر خلاق

سطح 4: ميراث و ارزش محيطي

سطح 5: هنرها و صنايع خلاق

سطح 6: وحدت مدني شهر

سطح 7: فرهنگ مبتكر

سطح 8: سرمايه‌گذاري و استعدادپروري

 

2. مردم و شهروندان خلاق :

اكثر شهرها از اقوام مختلف و مرزهاي مشترك با همسايگان پيراموني تشكيل شده‌اند.هماهنگي بين قطبهاي متنوع شهري ، باعث تامين تسهيلات زندگي فرهنگي و فعاليتهاي خلاق در مركز شهر و حومه مي‌گردد.تركيب و همنشيني فرهنگها و سنتهاي گوناگون مسبب ترويج ميراث اجتماعي ، با طرحهاي محيطي و صنايع و هنرها است.

2-1. فعاليتها و اجتماعات رايج:

علاوه بر برنامه‌هاي تفريحي يك شهر ، رويدادها و وقايعي در شهر رخ مي‌دهد مانند جشنواره‌ها ، نمايشگاهها و گردهمايي‌هايي كه توسعة مهارتها و تربيت جوانان و مجريان بومي را در پي خواهد داشت.

2-2.كتابخانه‌ها و مخزنهاي هماهنگ‌كننده:

جهت گسترش برنامه‌هاي مبتكرانة شهري ، مي‌توان ارتباطي تنگاتنگ بين شهروندان  ، كتابخانه‌ها و كانونهاي فرهنگي برقرار كرد.

 

2.ارتباط بین قطبهای خلاق شهر و مردم

 

2-3.امتيازات برنامه‌هاي فرهنگي:

حمايت از مراسم و تجمعها و جشنواره‌هاي چند فرهنگي ، امتيازات اجتماعي زيادي را به ارمغان خواهد آورد.

2-4.ارتباط طرحهاي هنري و تاريخي:

در طرحهاي توسعة مركزي شهر،همكاري بين هنرمندان و تاريخ‌دانان و ساير گروههاي اجتماعي منجر به خلق مكانهاي عمومي و خصوصي بهينه مي‌گردد.حفظ اشعار ، داستانها و موسيقي بومي يك شهر و وابستگي آن با مكانهاي مردمي باعث بوجودآمدن حس تعلق مكاني در شهروندان مي‌گردد، و خواهند توانست در عرصه‌هاي جمعي شهر،تكه‌هايي از هويت خويش را بيابند.

 

3. سطح 1 – همسايگي ومجاورت در حال توسعه:

جوامع شهري چنانچه بتوانند مهارتهايي براي بيان و توصيف خويش داشته باشند و تجاربشان را در طي ارتباط با اقوام مجاور تفسير كنند، فرهنگي عمومي شكل مي‌گيرد و در نهايت باعث ظهور خلاقيت ، ابتكار و انتقال تجارب ديگران در شيوة زيستن و حيات شهري مي‌گردد.

چنانچه برنامه‌هاي توسعه با پايه هاي اجتماعي و خدماتي و فرهنگي را جهت گسترش در ميان شهرهاي همسايه و بازتاب تاثير آن در زندگي شهري ، تحت اجرا داشته باشيم ، مي‌توانيم نقش اماكن فرهنگي را پررنگتر كنيم.كه شامل موارد زير است:

1)موزه‌ها 2)جشنواره‌ها وتشكلات محلي 3)كتابخانه‌ها

جهت گسترش مشاركت فرهنگي و مردمي بايد تسهيلات فرهنگي، مراكز ورزشي چند منظوره ، پاركها و مراكز خريد محله‌اي چنان سازماندهي شوند كه قابل دسترس براي عموم باشند كه حتي بتوان انعكاس پيامدهاي آن را در مرز بين شهرهاي مجاور و ساير اقوام مشاهده كرد.برگزاري جشنواره‌هاي ملي و حاشيه‌اي ، مسابقات هنري، رقابتهاي فرهنگي و در نظر گرفتن امتيازات و جوايزي براي نوآوريها و اختراعات مي‌تواند حضور افرادي از سنين مختلف را در پي داشته باشد.حتي مي‌توان هنر وابتكارات را در خيابانها و اماكن عمومي به تصوير بكشانيم .پاركها و ساير فضاهاي باز جمعي مي‌توانند مكاني براي آموزش و تبليغ مسائل فرهنگي در ميان شهروندان باشند،به گونه‌اي كه مي‌توان منظر طبيعي اين اماكن را با دستاوردهاي مبتكرانه و تبليغات هنري مزين كرد.علاوه بر القاء يك نظام فرهنگي مشترك ، باعث به وجود آمدن حس لذت و آرامش شهروندان در اوقات فراغتشان شد.

نيروهاي جوان يك شهر توانايي بيشتري در يادگيري مهارتهاي جديد و خلق آثار هنري و فرهنگي نو دارند و چنانچه تحت استراتژيهايي نقش اين گروه را با وظيفه‌اي كه رسانه‌‌ها دارند تلفيق كنيم ، تسهيلات نو ، سريعتر در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

4. سطح 2 - شهري مملو از فرصت :

در شهر خلاق،تسهيلات فرهنگي در يك ناحيه خاص متمركز نمي‌گردد، بلكه تلاش بر اين است كه همواره تعادل در تقسيم و توسعة امكانات بين نواحي مختلف يك شهر برقرار باشد. عرصة چنين شهري همواره مملو از فرصتهايي است كه افراد مي‌توانند تواناييهاي جسمي و ذهني خود را ابراز كنند.برنامه‌ريزي صحيح در اين زمينه متولي ظهور زندگي پرشور و شوق شهري مي‌گردد.چرا كه اگر افراد بتوانند در سرنوشت خويش و پيرامون دخالت كنند و فرصتهايي براي مشاركتشان مهيا باشد ، فعالانه وظايف شهري را به عهده مي‌گيرند واين چنين حيات عمومي متحول مي‌شود.     

5. سطح 3 - تجربه شهر خلاق

معمولا شهروندان حس ورغبتی قوی برای شناسایی و مشاهده عناصر نادر و جدید دارند. چنانچه بتوانند ابعاد مختلف این موارد نوین را درک کنند و از تنوعی که درمشاهدات به وجود آمده و آنها در فهم آن ، موفق بوده اند احساس رضایت می کنند. اگر در یک شهر ،مناظر بکر و طبیعی ،اقلیم و عوامل بومی، با دستاوردهای هنرمندان و صنعت کاران تلفیق گردند. صحنه اماکن عمومی به عرصه ای برای ظهور نوآوری ها و ابتکاراتی در قالب جشنواره ها و گردهمایی های ایده آل و بی نظیر تبدیل می شود، که باعث ارضاء حس لذت طلبی و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان می گردد.

بازارهای هفتگی ، تفریحات فصلی، تجمعات محلی و هنری نه تنها در ایجاد رابطه قوی بین انسان و محیط شهری، نقش مهمی ایفا می کند بلکه باعث جذب و جلب همکاری و مشارکت افراد بیشتری خواهد شد. این مراسم و مناسبتها، می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی شهر نیز مثمر ثمر باشد و حتی منجر به کشف راههای جدید تجارت گردد. از ﺟﻤﻠﺔ این فعالیتهای هنری که از عوامل طبیعی و اقلیمی کمک می گیرد می توان به مواردی همچون برگزاری کلاسهای آموزشی در فضاهای باز، دایر کردن رستورانها و غذاخوری هایی با رنگ محرک در مناظر طبیعی ، اشاره کرد. در جهت روشن تر کردن موضوع وقایع و تجمعاتی که می تواند در یک شهر رخ بدهد تقسیمات زیر را انجام می دهیم:

      1) جشنواره ملی 2) تجمعهای خانوادگی در محیط پیرامون 3)تشکلات بومی

در ﺩﺳﺘﺔ اول می توان به جشنواره های چند سالانه ای که از جانب ارگانهای دولتی و غیر دولتی برگزار می شوند اشاره نمود دسته دوم شامل فعالیت ها و تجملاتی که خانواده ها در روزهای تعطیل در مناطق و مناظر طبیعی برگزار می کنند. در نهایت، ﺩﺳﺘﺔ سوم دربارﺓ تشکلات مربوط به سنن پیشین یک شهرست که شهروندان از اجداد خود به ارث برده اند.

 

5-1.تنوع در مراسم همگانی

 

 

    3.جلب همکاری در محیط شهری

 

شهروندان برای پرورش و تقویت هویت فردی و جمعی نیاز به برقراری ارتباطی تعریف شده و نه مسخ شده با محیط پیرامون و هم میهنان خود دارند. چرا که هر انسانی با قرار گرفتن در مراسم همگانی و داشتن ملاقاتهای عمومی با دیگر افراد اطراف می تواند خود را تفسیر و تبیین کند و در نهایت حس ارتباط اجتماعی خود را تقویت کند. چنانچه این روابط به بهترین شکل خود صورت پذیرد، عزت نفس و خود شکوفایی شهروندان را در پی خواهد داشت. از این جهت، می توان به اهمیت مراسمهای همگانی که در یک مکان شهری رخ می دهند، پی برد. حضور در این جشنهای عمومی، پیشرفت مصالحه و ادراک فرهنگی فزاینده ای را به ارمغان می آورد. به بیانی می توان گفت این تجمعات، به صحنه ای برای خلاقیت پروری تبدیل می شود.از جمله پتانسیلهای خاص این مراسم، می توان به پیگیری اهداف فرهنگی و آموزشی و تبلیغاتی اشاره کرد. چرا که در این اجتماعات، فرصتهایی برای بازنمایاندن درک و هویت عمومی مهیا است و می توان آمایشی بر مهره چینی فرهنگی جمعی داشت که از طریق آموزش همگانی عمومیت می یابد. در روابط اجتماعی قوی که در مراسم عمومی شکل می گیرند، تعادل و تعدیل اجتماعی یکی از مهمترین نتایجش خواهد بود. حس آزاد بودن در یک مکان عمومی ،می تواند باعث تکامل شخصیت فردی و جمعی شهروندان گردد و این باعث برقراری یک هماهنگی و تعادل بین نقشی که هر فرد در عرﺻﺔ خصوصی دارد و مسئولیتی که در یک قلمرو عمومی به عهده می گیرد،می گردد. از طرف دیگر، نمی توان تحکیم تعادل بین تفکر جهان معاصر و اعتقادات بومی را نادیده گرفت که این مورد نیز از ثمرات مراسمی است که اقوام و گروهی از سنین مختلف با عقاید گوناگون را در کنار هم جمع می کند. نا گفته نماند که آموزش فرهنگی و پرورش آگاهی جهانی در فصل این تشکلات برای پررنگ کردن هویت یک شهر، ضروری به نظر می رسد.

6. سطح 4 : میراث و ارزش محیطی

یک شهر خلاق در عصر حاضر، زمینه راههای نوین نگرشی و تفکر دربارﺓ پتانسیلهای محیطی ، را مهیا می کند و با به نمایش گذاشتن بازی نور وسایه در روز، رقص نورهای رنگارنگ در شب ، مناظر طبیعی سرسبز کوههای اطراف و آبهای جاری در شهر، رغبتی جهت حفظ این شرایط ، در شهروندان بوجود می آورد. حتی رسانه های عمومی را جهت حصول کیفیات و کمیات مناسب زندگی پایدار، به خدمت می گیرد. علم به این که امکانات و نعمات طبیعی و مصنوعی شهر و محیط طبیعی، همچنان از اجدادما به ارث رسیده است ، حق نسلهای آینده است، پس باید در حفظ آنها و کنکاش در راهکارهای مناسب آن کوشید. در این راه می توان از فعالیت های فرهنگی و هنری طراحان و برنامه ریزان نیز استفاده کرد. طراحان موظفند با یک دوراندیشی، فضاهای سرسبز و آبهای جاری را به عرﺻﺔ شهر بکشانند، تا هم شهروندان در زمان حال از حضور در این اماکن عمومی لذت ببرند و به آرامش روحی و جسمی برسند، و هم از آلودگی های محیطی کاسته شود. یک شهر سالم و پاک، مسیر ترویج فرهنگ و تاریخ بومی و حفظ ارزشهای موروثی را هموار می سازد، در نهایت زمینه ای برای جلب حمایت هنرمندان و خلاقان و نواندیشانی می گردد که با بهره گیری از نظریه های معماری پایدار، به آموزش و پرورشی عموم می پردازند و مشارکتهای همگانی را در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی یک شهر با هویت فرهنگی قوی ، افزایش می دهند.

آنچه شایان ذکر است، نقش بسیار مهم معماران و طراحان و هنرمندان بصری، در طراحی یک شهر خلاق و پایدار است. با پررنگ کردن نقش این متفکران، در اتخاذ استانداردها و استراتژیکهای شهری حصول کیفیات و کمیات بهینه زندگی عمومی ، راحت تر و سریعتر خواهد بود. از طرف دیگر رسانه ها و ارتباطات عمومی ، می توانند در گسترش و نمایش هنرها و صنایع پایدار، وظیفه خطیری داشته باشند.

7. سطح 5 : هنرها و صنایع خلاق 

هنرها و صنایع خلاق، مهارتها و فعالیتهای متنوعی، از جمله طراحی شهری ، طراحی فضای سبز ، نقاشی ، نویسندگی،آهنگسازی و.... را شامل می شود. این صنایع نقش مهم و محوری دربازی تحول هویت شهری و سبک زندگی عمومی دارند. مسئولان و ناظران و دست اندرکاران شهر، وﻅﻴﻔﺔ سازماندهی و توسعه وحفاظت این صنایع را به عهده دارند، و باید نسبت به حمایت متفکران نواندیش، جهت شکل بخشیدن به سبکی نوین از زندگی خلاقانه عمومی، تعهد داشته باشند.بخشهای صنعتی ، هنری و تکنولوژیکی شهررا به عنوان پتانسیلهایی برای تبدیل محیط بالقوه شهر به محیط بالفعل و خلاق برای آینده ای بهتر ، مدنظر گرفت. و همواره در پی ، پایه ریزی و طرح فکنی برای به نمایش درآوردن ایده های نوین حاصل از هنرهای عمومی، در سطح شهر بود. حتی می توان سرمایه و امتیازاتی را برای برتریهای این صنایع در نظر گرفت تا به ترویج یک زندگی عمومی و فرهنگی غنی ، کمک کنیم.

8. سطح 6 : وحدت مدنی شهر

ارتقاء تواناییهای ارتباطی و عمومی شهر ، در افزایش کیفیت جهان فیزیکی و بصری سیار پر اهمیت است. از این طریق می توان فهم و درک عمومی را در جهت یک زندگی ایده آل و خلاقانه ، پرورش و گسترش داد. شعر معاصر ، تنها عرﺻﺔ تقاضا و خواسته های فرهنگی نیست بلکه مکانی برای جریان اطلاعات و ارتباطات است. ایجاد هماهنگی بین این نقل و انتقالات داده ها و اطلاعات عمومی و همچنین نظارت بر برنامه ریزیهای بهینه در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در صورت عدم تعادل در میزان و چگونگی ارتباطات و اشتراکات عمومی، یک نفاق همه گیر بین اعضا و ارکان و عناصر شهری بوجود می آید. و این امر باعث اختلال در اجتماع ، اقتصاد و خدمات و ... می گردد.

پس باید کنترلی بر توﺳﻌﺔ ارتباطات داشت ، البته این را هم باید در نظر گرفت که کنترل بیش از حد انزوای عمومی را در پی خواهد داشت. در خلق فرصتهایی برای ارتباطات و مشارکتهای همگانی ،می توان اینترنت را به عرصه شهر کشاند تا جایگاهی همچون ترویج و راهنما برای فرهنگ و سبک نوینی از زندگی ، داشته باشد. 1) باجه های اطلاعاتی توریستی و چند زبانی  2) تابلوهای دیجیتالی تصاویر محلی ، فرهنگی و تاریخی  3 ) هنرهای دیجیتالی

8-1.روش شهر خلاق

اهداف شهر خلاق، بر جامعه ، محیط و برنامه ریزی های اقتصادی تأثیر می گذارد. به کار گرفتن خلاقیت در پیگیری اهداف ، سریعترین و مترقی ترین روش است. برای به اجرا رساندن راهکارهای مبتکرانه، سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز است. استراتژیهایی نیز برای ضمانت نسبی صحت این روشها در پاسخگویی به نیاز جامعه، لازم به نظر می رسد. توﺳﻌﺔ شهر خلاق ،از استراتژی مشارکتهای دولت ، جامعه و بخش خصوصی استفاده می کند. روشی که شهر معاصر می تواند در جامه عمل پوشیدن به تئوریهای نوین ، به کار بگیرد در سه بخش خلاصه می گردد:

1 ) تسهیلات و برنامه ها 2 ) سرمایه گذاری و امتیازات  3 ) سیاستها و استراتژیها

9. سطح 7 : فرهنگ مبتکر

شهر معاصر در بهترین حالت، مکانی خلاق پرور و تقویت کنندة مدیریت ریسک کردن خواهد بود، و با هدف پرورش و سازماندهی ایده های نوین به صورت محلی و بین المللی گسترش می یابد. جهت پیبرد این هدف، نباید از تمرکز بر هنرهای مختلف، صنایع و مشاغل خرد و کلان غافل شد. چرا که نحوه نگرش و فعالیت انسان خود می تواند نتایج آینده را تضمین کند. راه حلهایی را که برای ترویج و تشویق یک فرهنگ مبتکر و طالب نوآوری می توان پیشنهاد کرد ، در سه دسته کلی ارائه می دهیم :

1 ) تصویب استانداردهای طراحی  2 ) توﺳﻌﺔ سیاست  3 ) رقابت در سطح درک عمومی

در قسمت اول: برای استمرار و تمرکز مشارکت عمومی در کارهای خلاقانه ، نیاز به مدیریت و سازماندهی بهینه است که استانداردهایی در این زمینه اتخاذ کند، تا سرمایه گذاری فرهنگی را برای تعمیم راهکارهای مورد نظر در جاﻣﻌﮥ شهری ، به چالش بکشاند. طراحان و برنامه ریزان می توانند مسیر طراحی شهری را به سمت سبک و شیوة نوینی از ساخت محیط ، سوق دهند.

قسمت دوم مربوط به سیاستهایی است که می تواند باعث ترغیب شهروندان و مخاطبان گردد.جای دهی سایتهای توریستی و گردشگری در ﻧﻘﺸﺔ یک شهر خلاق، قابلیت شناساندن ناشناخته ها و در نهایت جلب مردم به سمت این تازه ها را دارد. از طرف دیگر هنرهای ملی و بومی به عنوان بخشی از سیاستهای شهری ، می تواند نتایج و دیدگاه یک شهر خلاق را انعکاس دهد.

برای پیشرفت ایده های نوین در اماکن عمومی و جذب مخاطبین در این امر، باید یک رقابت و کشمکش فرهنگی در میان اجتماعات محلی و شهری بوجود بیاوریم. چرا که یک رقابت مفید، حضور شهروندان و همراه با آنان، متفکران و نظریه پردازان شهری را پررنگ تر می کند.

10. سطح 8 : سرمایه گذاری و استعداد پروری

جهت ارتقاء سطح سواد عمومی و آموزش و مشارکت همگانی در زﻣﯿﻨﺔ خلاقیت پروری ، نیاز به ابزارها و سرمایه هایی است که باید در نظر گرفته شوند تا بتوان علاوه بر بازتاب نتیجه مفید ایده های نوین زیستن بر کالبد و چهرة شهر پاﯾﮥ دانش و افکار خلاق عموم را تحکیم کرد. سازمان نظارت و مدیریت مرکزی یک شهر باید جهت افزایش رشد ﻧﻬﻔﺘﺔ شهر در زﻣﯿﻨﺔ دغدغه های فرهنگی، پژوهش و برنامه ریزی و کارگزاری صحیحی را انجام دهد ودر نهایت امتیازات و جوایز ارزنده ای را برای فاعلان امر در نظر بگیرد. تمامی ابعاد این فعالیت ها نیاز به کمک هزینه هایی دارد چناچه صرف مالی یک شهردر این زمینه، در سطح کلانی باشد ، متعاقبا سودهی اقتصادی برای آن شهر را نیز انتظار داریم. رفت و برگشت سرمایه در طی تعاملات اجتماعی و حیات شهری ، مدیریتی بهینه را می طلبد، که بهبود همکاری ارکانهای مختلف عمومی، تجارت خلاق ، تقویت فرهنگ در پی داشته باشد.

 

11.نتیجه گیری

این مقاله نشان می دهد که شهر خلاق بازتاب کالبدی زندگی بشر است: زندگی با تمام ابعاد ( نیازها ، باورها ، اعتقادات ، کشف راههای نو و خلاقیت و.... ) و تبادلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد. نو آوری در شهر و زندگی شهری به عنوان عوامل اساسی در ایجاد تعلق مکانی ، هویت فرهنگی و توسعه پتانسیل فعالیتهای جذاب مطرح می شوند. شهری با اقتصاد رو به رشد ،نیازهای فرهنگی برآورده شده وبا شورونشاط شهری مردمی است.

12.منابع

[1] مدنی پور، علی،طراحی فضای شهری،ترجمه فرهاد مرتضایی،شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1379

[2] شیعه،اسماعیل،مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری،انتشارات دانشگاه علم و صنعت،1380

[3] تیبالدز،فرانسیس،شهرسازی شهروندگرا،ترجمه محمداحمدی نژاد،نشر خاک،1384

Claude.J &Francois.G,Architecture for future,FINEST S.A/EDITIONS PIERRE TERRAI ,PARIS1996  [4]      

UIA( International Union of architecture)1996      . Sedlacek.F&WaiblingerJean.Ch,Award Winning Architecture [5]

www.Metafuture.org  [6]

www.Archnet.org [7]                                                                       

 

عکس مقالات