جوایز
  • Title_FA تقدیرنامه ، مقاله منتخب اولین همایش بین المللی طرح برتر ، شهر برتر
  • Title_FA تقدیرنامه مقاله منتخب پنجمین همایش فنی و مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان
  • Title_FA طرح برتر مسابقه معماری میدان دانشگاه آزاد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان
  • Title_FA سپاس نامه پنجمین همایش فنی و مهندسی پژوهشگران جوان
  • Title_FA سپاس نامه دانشگاه الزهرا
  • Title_FA سپاس نامه مرکز معماری ایران
  • Title_FA تقدیرنامه اولین همایش معماران و سازندگان پروژه های لوکس
  • Title_FA سپاس نامه ، جایزه معماری داخلی ایران، فصلنامه معماری و ساختمان